joomla templates

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Mục đích:

  • Phát triển nguồn lực là những nhà lãnh đạo trong tương lai của doanh nghiệp
  • Xác định các lỗ hổng kiến thức và kỹ năng (nếu có) của các thành viên trong nhóm/ phòng/ ban/ doanh nghiệp từ đó có chiến lược đào tạo phù hợp
  • Cung cấp báo cáo phân tích về nhu cầu đào tạo của từng đối tượng
  • Tư vấn xây dựng hệ thống đào tạo chuẩn mực, hoặc tư vấn xây dựng chương trình đào tạo kết hợp thực hành dành cho cán bộ nguồn

Mô tả dịch vụ:

  • Dịch vụ "Phát triển nhân lực" tập trung vào các đối tượng tiềm năng trở thành lãnh đạo/quản lý cấp cao trong tương lai, hoặc đứng đầu một đơn vị kinh doanh (SBU) của công ty . Quá trình này sẽ khởi đầu bằng việc lựa chọn cá nhân từ các phòng ban thông qua một quá trình lựa chọn tiêu chuẩn (standard seclection process). Quá trình này được thống nhất giữa ProSkills và khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất với yêu cầu của khách hàng. 
  • Những cá nhân được lựa chọn, sẽ tham gia vào 8 học phần - kết hợp đào tạo và tư vấn áp dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động. Bên cạnh bài kiểm tra cuối học phần, học viên được yêu cầu thực hiện các "bài tập" nhằm áp dụng ngay kiến thức vào công việc của mình, và tổng kết lại bằng bài thu hoạch. Các bài thu hoạch này sẽ được tham chiếu cùng đánh giá của giảng viên/ tư vấn viên và được trình bày trước hội đồng lãnh đạo của Doanh nghiệp.