joomla templates

TƯ VẤN QUẢN LÝ

 

Nhận sự hỗ trợ và tư vấn từ Hội đồng chuyên gia của ProSkills – là những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quảntrị và tư vấn, đối với các chương trình hay dự án liên quan tới hoạt động quản lý. 

Mục đích của hoạt động tư vấn:

- Tư vấn đưa ra các luận cứ, ý kiến và phương pháp trên cơ sở khảo sát, đánh giá, nhận định mang tính thực tiễn khoa học về các hoạt động quản lý nội bộ

- Tư vấn đề xuất với doanh nghiệp/khách hàng nhằm đưa ra các quy trình, chính sách biện pháp quản lý nội bộ phù hợp.

- Tư vấn tiến hành độc lập, khách quan, mang tính hướng dẫn..từ đó giúp doanh nghiệp sử dụng các nội dung này nhằm cải thiện hoạt động bộ máy, hướng tới sự phát triển trong tương lai

Các hạng mục tư vấn

1. Tái cơ cấu doanh nghiệp

2. Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ hướng vào kinh doanh

3. Chuẩn hóa hệ thống và Xây dựng bản mô tả chức danh

4. Hoàn thiện quy trình quản trị nguồn nhân lực

5. Xây dựng hệ thống lương - thưởng - đãi ngộ - phúc lợi - trợ cấp

6. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực

7. Thiết lập phương thức hoạt động quản lý nội bộ