joomla templates

KHẢO THÍ

Dịch vụ khảo thí giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống các bài kiểm tra, phương pháp kiểm tra đánh giá nhân sự. Qua đó, doanh nghiệp có cái nhìn khách quan về trình độ nhân sự, từ đó có chiến lược đào tạo, phát triển phù hợp.

Hệ thống các bài kiểm tra (có thể) bao gồm:

1. Hệ thống kiểm tra đầu vào:

- Bài kiểm tra IQ (chỉ số thông minh)

- Bài kiểm tra EQ (chỉ số cảm xúc)

- Phỏng vấn đánh giá

2. Kiểm tra nghề nghiệp

- Bài luận về định hướng phát triển nghề nghiệp

- Bài kiểm tra GMAT (tiếng Anh)

- Bài kiểm tra sáng kiến (kinh doanh, quản lý)

3. Bài kiểm tra kỹ năng

- Trắc nghiệm kỹ  năng

- Bài kiểm tra Kỹ năng lãnh đạo

- Bài xử lý tình huống

- Bài tự đánh giá bản thân

Hệ thống bài kiểm tra được xây dựng phù hợp với đặc thù và yêu cầu từng doanh nghiệp và mang tính đặc thù kinh doanh tại Việt Nam cũng như nguồn nhân lực Việt.