joomla templates

NHÓM 1: LÃNH ĐẠO (Giảng viên nước ngoài có phiên dịch)

1. TƯ DUY ĐỘT PHÁ
2. TƯ DUY SÁNG TẠO
3. XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC
4. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
5. DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI
6. KỸ NĂNG TẠO ẢNH HƯỞNG
7. XÂY DỰNG LÒNG TIN
8. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

NHÓM 2: QUẢN LÝ CẤP TRUNG

9. KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG
10. KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC
11. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
12. QUẢN LÝ VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
13. KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP
14. KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
15. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
16. KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
17. KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
18. KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
19. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
20. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
21. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÓM

NHÓM 3: KỸ NĂNG BẢN THÂN VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ KHÁC

22. KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
23. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
24. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
25. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
26. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC BẢN THÂN
27. QUẢN LÝ STRESS
28. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
29. KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHUYÊN NGHIỆP
30. HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHI THỨC GIAO TIẾP QUỐC TẾ
31. KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
 

ĐỐI TÁC