joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp
  • Nắm được các yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp tới chất lượng dịch vụ tại đơn vị
  • Có thể áp dụng các công cụ thực tiễn để đo lường và lập các chuẩn mực dịch vụ tại đơn vị
  • Nắm được qui trình và lập kế hoạch hành động cụ thể quản lý chất lượng dịch vụ

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Khái niệm chung về dịch vụ khách hàng

  Phần 2: Những yếu tố tạo nên chất lượng dịch vụ

  Phần 3: Tổ chức thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ

  Phần 4: Chương trình hành động của học viên

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: