joomla templates
1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Nhận thức được bản chất của sự thay đổi và những ảnh hưởng của nó đối với công việc kinh doanh, quản lý và những hoạt động khác trong đời sống
  • Hiểu về những thế lực tác động đến sự thay đổi về mặt tích cực lẫn tiêu cực
  • Đánh giá được tình trạng hiện tại của tổ chức, đơn vị và những nỗ lực để đối phó cũng như tiến hành thay đổi
  • Nhận diện được ít nhất một vấn đề cần được thay đổi nằm trong tầm ảnh hưởng của mỗi cá nhân hoặc nhóm
  • Áp dụng được mô hình 8 bước của John Kotter trong việc dẫn dắt va quản lý tiến trình thay đổi của một tổ chức
  • Vận dụng được các kỹ năng và phương pháp cần thiết để giúp đội ngũ nhân sự tại đơn vị mình tham gia thực hiện việc thay đổi một cách thành công và hiệu quả.

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Nhận thức chung về sự thay đổi

  Phần 2: Vai trò của nhà quản lý khi sự thay đổi trong tổ chức

  Phần 3: Quy trình thực hiện thay đổi theo John Kotter

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: