joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại hình “giáo dục”, “giảng dạy” và “đào tạo”.
  • Hiểu rõ những năng lực cần thiết mà một người giảng viên cần có là gì
  • Hiểu được nhu cầu và phong cách học của học viên người lớn là gì
  • Nắm bắt và áp dụng được quy trình đào tạo theo mô hình ADDIE 
  • Phát triển kỹ năng thiết kế bài giảng và kỹ năng dẫn giảng
  • Có khả năng thực hiện một khóa đào tạo có hiệu quả

2. THỜI LƯỢNG:

  05 ngày (10 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Khái niệm chung

  Phần 2: Phân tích và đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA)

  Phần 3: Thiết kế bài giảng

  Phần 4: Phát triển tài liệu khóa học

  Phần 5: Kỹ năng dẫn giảng

  Phần 6: Đánh giá kết quả đào tạo

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: