joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Biết cách hoạch định và kiểm soát công việc của cá nhân và của nhóm một cáchhiệu quả
  • Nắm rõ và áp dụng các bước cần thiết trong quá trình hoạch định và kiểm soát công việc và mô tả việc ứng dụng chúng ở nơi làm việc của bạn.
  • Biết các lập kế hoạch và xác định các cách thức khắc phục những trở ngại trong việc hoàn thành kế hoạch.

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Khái niệm về "Hoạch định" và "Kiểm soát công việc"

  Phần 2: Hoạch định công việc

  Phần 3: Kiểm soát công việc

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: