joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người quản lý trong giai đoạn đổi mới và phát triển hiện nay
  • Nắm vững kiến thức và áp dụng những kỹ năng quản lý cơ bản để có thể thực hiện tốt vai trò quản lý của mình
  • Quản lý công việc một cách khoa học
  • Quản lý và sử dụng thời gian một cách hiệu quả
  • Chủ động lập kế hoạch thực hiện một nhiệm vụ/công việc được giao
  • Giao việc và ủy thác công việc
  • Tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện
  • Biết và vận dụng kỹ năng truyền thông hiệu quả (cấp trên, cấp dưới, ngang hàng)
  • Tạo động lực cho nhân viên
  • Hướng dẫn, huấn luyện nhân viên

2. THỜI LƯỢNG:

  03 ngày (06 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Giới thiệu vai trò và chức năng của người quản lý

  Phần 2: Quản lý công việc
              - Xác định mục tiêu công việc
              - Lập kế hoạch cho công việc
              - Kiểm soát công việc
              - Quản lý thời gian hiệu quả
 
  Phần 3: Quản lý con người
             - Xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả
             - Giao việc và ủy thác công việc
             - Đánh giá nhân viên
             - Tạo động lực nhân viên
             - Huấn luyện kèm cặp nhân viên
 
Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: