joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Hiểu được mô hình làm việc nhóm là gì và tầm quan trọng của nhóm
  • Biết cách xây dựng và làm nhóm một cách hiệu quả, tạo ra những thành công
  • Nắm bắt và áp dụng được những kỹ năng quan trọng  trong quá trình làm việc trong một nhóm
  • Có thể quản lý những mối quan hệ và giải quyết được những mâu thuẫn (xung đột) giữa các thành viên trong nhóm

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Những khái niệm cơ bản về nhóm và làm việc theo nhóm

  Phần 2: Xây dựng và phát triển nhóm

  Phần 3: Những kỹ năng quan trọng khi làm việc nhóm

  Phần 4: Giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: